Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland onder nummer 21/016,

1 februari 2001

1 Algemene bepalingen 

1.1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

AIRPUR: AIRPUR / Fa. Klein, gevestigd te Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Lelystad onder nummer 390.57079;
Afnemer: iedere wederpartij die met AIRPUR een overeenkomst sluit.

1.2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen, alsmede op iedere overeenkomst van koop en verkoop, tussen AIRPUR en een afnemer.
Deze voorwaarden treden in werking op 1 februari 2001 en gelden voor onbepaalde tijd.

2. Aanbieding en totstandkoming

2.1 Aanbieding

De door AIRPUR gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven en exclusief andere op de verkoop of de levering drukkende kosten.
Airpur is bevoegd een aanbieding/offerte te wijzigen of in te trekken na aanvaarding door de afnemer mits dit onverwijld plaats vindt.

2.2 Totstandkoming
Een overeenkomst komt eerst tot stand door bevestiging van de opdracht tot levering, dan wel indien AIRPUR met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.
Iedere overeenkomst wordt door AIRPUR aangegaan onder de voorwaarde dat de afnemer voldoende kredietwaardig is en blijft. AIRPUR is gerechtigd de afnemer informatie te vragen ter beoordeling van zijn kredietwaardigheid. De afnemer is verplicht op eerste aanzegging van AIRPUR voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn contractsverplichtingen jegens AIRPUR. AIRPUR is tevens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan een dergelijk verzoek genoegzaam is voldaan.

3 Inhoud van de overeenkomst

3.1 Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de afnemer AIRPUR schriftelijk in gebreke te stellen, met dien verstande dat AIRPUR een redelijke termijn van tenminste 14 dagen verkrijgt om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
Indien een overeengekomen levertijd langer dan 30 dagen aanhoudt, en AIRPUR voorziet tot nakoming niet in staat te zijn wegens omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.2 Aflevering

Tenzij anders overeengekomen, gelden de magazijnen van AIRPUR te Dronten als plaats van aflevering.
AIRPUR is, indien een gedeelte van de bestelling gereed is, vrij om te haren keuze dit gedeelte te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen is dat levering uit voorraad zal geschieden, heeft Airpur recht om te leveren uit voorraad van derden.

3.3 Vervoer

Indien voor de aflevering een andere plaats is aangewezen, worden de door Airpur te leveren goederen vervoerd met eigen vervoermiddelen of door Airpur aangewezen vervoerders, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De kosten van dit vervoer zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders aangegeven.
Tenzij het vervoer wordt uitgevoerd door Airpur zelf, reizen de goederen voor risico van de afnemer.

3.4 Prijzen en prijsverhoging
De prijs omvat de prijs voor de goederen en de kosten van de verpakking. Kosten van eventueel transport- en afleverings- en installatiekosten en wettelijk in rekening te brengen kosten (BTW) zijn niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven.
Indien AIRPUR met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is AIRPUR niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. AIRPUR is niet verplicht hiervan vooraf mededeling te doen. AIRPUR is wel verplicht de prijsverhogingen zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de opdrachtgever te brengen.
De in lid 2 genoemde bepaling is van toepassing op alle tussentijdse prijswijzigingen waaronder (doch niet uitsluitend) door toeleveranciers van Airpur doorgevoerde prijswijzigingen.

3.5 Betaling

De goederen worden geleverd onder rembours of nadat de koopprijs is voldaan. Indien anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij een andere termijn is overeengekomen. Betalingen zullen plaatsvinden door overschrijving op de door AIRPUR aangegeven bankrekening.
De kosten van aflevering, vervoer en andere werkzaamheden die AIRPUR in verband met de overeenkomst voor de afnemer verricht (zoals aansluiting en installatie) zijn voor rekening van de afnemer, ook al is de hoogte van deze kosten niet vooraf opgegeven, tenzij anders aangegeven.
Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Na het verstrijken van de betalingstermijn is de afnemer in verzuim. Ingebrekestelling is niet vereist.
Vanaf het moment van verzuim is de afnemer over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1½% boven de geldende wettelijke rente.
In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, surséance van betaling, overdracht van bedrijf of fusie van de afnemer zullen diens verplichtingen jegens AIRPUR onmiddellijk opeisbaar zijn.

3.6 Incassokosten
Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In geval de afnemer in gebreke is met de voldoening van een geldschuld, is deze onverminderd zijn nadere verplichtingen jegens AIRPUR verschuldigd het incassotarief vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten te ‘s-Gravenhage.
Indien AIRPUR aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3.7 Garantie

AIRPUR garandeert de deugdelijkheid van het product volgens de omschrijving op de verpakking en op de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. AIRPUR verleent generlei verdere garantie en aanvaardt geen andere aansprakelijkheid dan de fabrikant jegens haar heeft gegeven of aanvaard.
Goederen terzake waarvan de garantie wordt ingeroepen mogen door de afnemer slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van AIRPUR.
De goederen die worden teruggezonden dienen voorzien te zijn van de originele door AIRPUR aan afnemer afgegeven aankoopbon of factuur en een duidelijke omschrijving van de klacht. De kosten voor verzending naar AIRPUR, zijn geheel voor de afnemer.
Goederen die worden teruggezonden, doch niet gebrekkig zijn bevonden, zullen op kosten van afnemer aan deze worden teruggezonden. In dat geval zijn de kosten van het door AIRPUR terzake van de klacht ingestelde onderzoek voor rekening van de afnemer. Dit is eveneens het geval indien de goederen niet aan AIRPUR worden geretourneerd doch AIRPUR op verzoek van de afnemer op de plaats van aflevering of enige andere door de afnemer opgegeven plaats een onderzoek instelt.
Bij niet goed functioneren maar wel opgevolgde gebruikersinstrukties en het nog niet verstreken zijn van de garantietermijn, zal het defect onder garantie worden gerepareerd en/of vervangen onder de coulanceregeling.
De garantie geldt niet:
indien de afnemer gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AIRPUR herstellingen of veranderingen aan de geleverde zaak heeft verricht of door anderen laat verrichten;
indien de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens AIRPUR voldoet of heeft voldaan;
indien schade aan de geleverde zaak het gevolg is van een onjuiste behandeling van de zaak of een onjuist gebruik;

3.8 Aansprakelijkheid

AIRPUR is jegens afnemer uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
AIRPUR is aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken van de geleverde zaken veroorzaakt door opzet en grove schuld c.q. nalatigheid van AIRPUR;
In alle gevallen is de aansprakelijkheid van AIRPUR beperkt tot:
10% van het factuurbedrag in geval AIRPUR een voor de levering gestelde termijn overschrijdt en deze overschrijding AIRPUR is toe te rekenen;
100% van het factuurbedrag in geval van een aan AIRPUR toerekenbare tekortkoming anders dan als gevolg van overschrijding van een op levering gestelde termijn.
Mocht op grond van de bijzondere omstandigheden van enig geval de door AIRPUR uitgesloten aansprakelijkheid niet kunnen worden aanvaard, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximum uitkering waarvoor zij haar aansprakelijkheid heeft verzekerd en wel tot het bedrag dat haar assuradeur terzake van deze aansprakelijkheid daadwerkelijk uitkeert.

3.9 Reclames; klachttermijnen

De afnemer dient de door AIRPUR afgeleverde zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 24 uur daarna) te (laten) onderzoeken. Hij dient hierbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of de juiste zaken zijn afgeleverd;
of de afgeleverde zaak wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze niet specifiek zijn overeengekomen – aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale handelsdoeleinden.
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer dit onmiddelijk telefonisch en schriftelijk, binnen 2 werkdagen na aflevering c.q. installatie aan AIRPUR te melden.
Bij niet zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen een redelijke termijn nadat de afnemer deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

3.10 Overmacht
Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft AIRPUR, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden ter keuze van AIRPUR zonder dat AIRPUR tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.
Onder bedoelde omstandigheden wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van AIRPUR aan hun verplichtingen, transport moeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden.

3.11 Eigendomsvoorbehoud

De door AIRPUR geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit enige met AIRPUR gesloten overeenkomst is nagekomen:
de tegenprestaties met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak of zaken zelf;
de tegenprestaties met betrekking tot krachtens overeenkomst door AIRPUR verrichte of te verrichten diensten of aangenomen werk;
de eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door afnemer van een met AIRPUR gesloten overeenkomst.

3.12 Risico

Het risico van de door AIRPUR af te leveren zaken is voor rekening van de afnemer vanaf het moment van de aflevering, bedoeld in artikel 3.2 van deze voorwaarden, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.
Bij koop op proef is de zaak voor risico van de afnemer van de koopovereenkomst af. Van de afnemer ontvangen zaken blijven voor zijn risico.

3.13 Ontbinding; annulering
Onverminderd het overig bepaald in deze voorwaarden heeft AIRPUR in de gevallen dat:
de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard ofwel een verzoek tot het verkrijgen van surséance van betaling indient;
beslag op het geheel of een gedeelte van afnemers’ vermogen wordt gelegd;
de afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
de afnemer enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
de afnemer nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
de afnemer overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging der doelstelling van zijn bedrijf,
door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht de overeenkomst bij schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zekerheid voor de betaling te verlangen zonder dat Airpur tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is: alles tenzij de desbetreffende handelwijze van AIRPUR in de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd zou zijn.

Indien de afnemer de bij AIRPUR via de website bestelde goederen wil annuleren, behoort AIRPUR hiervan binnen 7 werkdagen op de hoogte zijn gesteld door de afnemer. Mochten de goederen reeds bij de afnemer zijn afgeleverd, dan neemt AIRPUR de goederen retour, mits in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het retour zenden van de goederen zijn geheel voor rekening van de afnemer. De goederen dienen binnen 14 dagen in het bezit van AIRPUR te zijn. Als de afnemer zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, crediteert AIRPUR het betaalde factuurbedrag aan de afnemer.

Indien de afnemer de bij AIRPUR de in onze showroom/magazijn aangekochte goederen wil annuleren, dan geldt wettelijk: “koop is koop”. Alleen wanneer wij u een ondeugdelijk product leveren dat niet kan worden gerepareerd, heeft de consument recht op een nieuw exemplaar. Als reparatie en vervanging niet mogelijk is, dan heeft de klant zelfs recht op teruggave van de hele koopprijs.

Als een consument nog dezelfde dag, of korte tijd later, spijt heeft van een gewone aankoop in een winkel, dan kan deze niet zomaar ongedaan worden gemaakt. Wij kunnen u in zo’n geval annuleringskosten in rekening brengen. Afhankelijk van het moment van afzeggen kan dit bedrag variëren van 10 tot 30% van de totale aankoopsom. Bij terugname van een product, mogen wij er wel van uit gaan, dat het systeem nog steeds naar behoren functioneert en in goede staat verkeert. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan zullen wij dit naar u toe melden en eventuele daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen.

3.14 Persoonsgegevens

AIRPUR leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens na. Indien een afnemer zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan de afnemer met AIRPUR hierover contact opnemen. AIRPUR zal de afnemer de gewenste informatie geven en indien door afnemer gewenst de gegevens over de afnemer aanpassen.
De door de afnemer verstrekte gegevens worden door AIRPUR gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand.

3.15 Bewijs

Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de afnemer zijn de administratieve gegevens van AIRPUR beslissend, behoudens door afnemer te leveren tegenbewijs.
Behoudens tegenbewijs gelden tussen afnemer en AIRPUR de op de factuur of vrachtbrief vermelde aantallen, maten en gewichten als juist.
Indien krachtens een met AIRPUR gesloten overeenkomst door Airpur aan de afnemer een brief wordt verzonden of een mededeling wordt gedaan, ontstaat het daarmee beoogde rechtsgevolg op het moment van ter post bezorging, ook al zou de brief of mededeling niet door de geadresseerde worden ontvangen of in ontvangst genomen zijn.

3.16 Reparatie
Kosten voor verzending van systemen die ter reparatie worden aangeboden, zijn voor de klant. Indien het defect binnen de garantietermijn plaatsvindt, zijn de kosten voor retourzending voor AIRPUR. Indien er kosten zijn verbonden aan de reparatie zelf, wordt het systeem c.q. onderdeel onder rembours bij u aangeboden; d.w.z. dat de postbode de kosten contant van u wenst te ontvangen. Eventuele te maken kosten die buiten de garantie vallen, worden altijd eerst met de klant doorgesproken.

4 Slotbepalingen

4.1 Toepasselijk recht – Weens Koopverdrag

Op elke overeenkomst tussen AIRPUR en de afnemer is Nederlands Recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

4.2 Bevoegde rechter

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter is AIRPUR bevoegd de koper, in geval de Rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Rechtbank te Zwolle.

4.3 Wijziging

AIRPUR is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepalingen treden in werking op de in het wijzigingsbesluit genoemde datum en de gewijzigde voorwaarden voor de beoogde ingangsdatum bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. Het wijzigingsbesluit behoeft niet de volledige tekst van de Algemene Voorwaarden te bevatten.

Indien een opdracht is verleend voor de datum waarop de voormelde wijziging van kracht wordt en de opdrachtbevestiging van deze datum is verzonden, gelden de voorwaarden volgens de op het ogenblik van het verlenen van de opdracht geldende versie.

* Wijzigingen en typfouten onder voorbehoud.

ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN

Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW, exclusief schoonmaak en eventuele reparatiekosten, exclusief verzekering, af locatie Dronten (NL).
Geldig vanaf 1 januari 2004.

1 Algemene bepalingen

1.1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder: AIRPUR / Fa. Klein, gevestigd te Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Lelystad onder nummer 390.57079;
Huurder: iedere wederpartij die met AIRPUR een (huur)overeenkomst sluit.

2 Inhoud van de overeenkomst

2.1 Huurder verklaart ontvangst gehuurde.
De verhuurder geeft hierbij aan huurder in huur de materialen, die op de orderbevestiging staan gespecificeerd. Huurder verklaart deze materialen in huur te aanvaarden tegen de in deze overeenkomst vermelde voorwaarden. De huurder verklaart de hiervoor bedoelde goederen, inclusief de daarbij behorende accessoires in goede staat in ontvangst te hebben genomen en aldus na afloop van de huur weer terug te geven.

2.2 Huurperiode, opzegging en verlenging
Het gehuurde moet aan het einde van de overeengekomen huurperiode worden teruggegeven. Indien geen overeenkomst van verlenging van huur aanwezig is, kan huurder zich nimmer op enigerlei verlenging beroepen. Alle dagen gedurende welke de huurder het gehuurde in zijn bezit heeft, inclusief de dagen van afhalen en terugbezorgen, de zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen worden in rekening gebracht. Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen zal het materiaal door de verhuurder niet worden aangenomen. Indien het gehuurde wordt terugbezorgd voor 10:00 uur ‘s ochtends, zal de dag van terugbezorging geen huur in rekening gebracht worden.

Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het gehuurde niet binnen 5 werkdagen op ons adres is terugbezorgd, zal, naar keuze van verhuurder, zonder dat deze daar mondeling of schriftelijk melding van behoeft te maken, de huurperiode telkens met één maand worden verlengd met dien verstande dat ook een gedeelte van 1 maand zal worden berekend als 1 volle maand, danwel zal verhuurder de onderhavige goederen onverwijld weer tot zich nemen. Deze overeenkomst kan te allen tijde door partijen tussentijds worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van het gehuurde materiaal bij de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen, dat verhuurder bij beëindiging van deze overeenkomst het gehuurde materiaal bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van ten minste 24 uur in acht te nemen.

2.3 Waarborgsommen
De huurder heeft bij de verhuurder, die verklaart deze te hebben ontvangen, een waarborgsom gestort zoals vermeld op de factuur. Na teruggave van de goederen volgt restitutie van de waarborgsom onder de aftrek van eventuele nog onbetaalde huurpenningen en/of schadevergoeding of kosten, die verhuurder moet maken om de goederen weer in staat te brengen waarin de huurder deze heeft ontvangen.

2.4 Eigendom en inspectie
De verhuurder blijft te allen tijde eigenaar van het verhuurde materiaal, ongeacht de duur van de huurperiode en heeft het recht – in nader overleg met huurder te regelen – controle op de aanwezigheid en het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.

2.5 Uitlenen, onderverhuur, afstaan aan derden
Het verhuurde materiaal mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of worden onderverhuurd zonder dat de verhuurder daarvan in kennis is gesteld en hij zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet of onder bezwarende titel is verboden.

2.6 Afhalen, bezorgen, levertijd
Indien de verhuurder zich tegenover huurder heeft verplicht het gehuurde materiaal bij de huurder te bezorgen, zal de verhuurder ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Niet nakomen van de levertijd kan echter nooit aanspraak doen geven op schadeloosstelling, ook niet na eventuele in ingebrekestelling door de huurder. Over de dagen gedurende welke verhuurder niet in staat is het gehuurde materiaal ter beschikking te stellen aan huurder, is door huurder geen huur verschuldigd.

2.7 Risico, aansprakelijkheid
Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, die het gehuurde na de in ontvangstneming mocht oplopen, noch ook de daardoor indirecte schade. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel, die mocht worden toegebracht door het gehuurde. De huurder is gehouden de verhuurder schadeloos te stellen of te vrijwaren voor alle vorderingen, die derden tegen verhuurder aanhangig maken terzake van door het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel. In geval directe of indirecte schade ontstaat als gevolg van een door de huurder aan te tonen technisch mankement, dat in aanleg in het gehuurde aanwezig was, kan verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor de geldelijke gevolgen hiervan, met een maximum van fl. 500,— per geval. Verhuurder zal in een dergelijk geval het gehuurde terugnemen en de reparatiekosten, die direct samenhangen met het hiervoor bedoelde technische mankement, voor haar rekening nemen. De normale uit dit contract voortvloeiende kosten van reparatie en onderhoud blijven voor rekening van de huurder.

2.8 Risico, verzekering
In geval van bedrijfsmatig gebruik van het gehuurde, dienen alle risico’s, vanaf het moment van overdracht van het materiaal aan huurder of diens gevolmachtigde, door de huurder te worden verzekerd tegen alle verzekerbare schade bij een solide maatschappij. De desbetreffende polisrechten draagt de huurder bij deze over aan de verhuurder.

2.9 Lasten, belasting, diensten van verhuurder
Alle lasten en belastingen die terzake van het gehuurde geheven of worden geheven zijn voor rekening van de huurder. De in de huurperiode door de verhuurder te verrichten diensten – indien noodzakelijk – zullen door verhuurder normaal in rekening worden gebracht.

2.10 Beschikbaarheid
Indien een gebrek of schade aan het gehuurde materiaal buiten de schuld van huurder is ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de verdere duur van de overeenkomst. Indien het gehuurde door andere omstandigheden dan hiervoor bedoeld tijdelijk niet ter beschikking van de huurder heeft gestaan, blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd en heeft huurder geen recht op vervanging van het gehuurde materiaal.

2.11 Gebruik, bediening, behandeling
De huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming en zorgvuldig te behandelen en verzorgen, één en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften, die aan de huurder bij aflevering van het materiaal zijn overhandigd en die huurder verklaart te hebben ontvangen.

2.12 Onderhoud, reparatie, gebrek, schade
De onderhoudskosten zijn voor rekening van de huurder. Het is huurder niet toegestaan enige verandering aan het gehuurde aan te (laten) brengen noch herstelwerkzaamheden aan het gehuurde te (laten) verrichten. De huurder dient alle defecten en/of gebreken aan het gehuurde onmiddellijk telefonsich en schriftelijk te melden aan de verhuurder. Indien reparaties door verhuurder noodzakelijk zijn door het gebruik van ongeschikte accessoires, reparaties door derden, onvakkundige behandeling of enige andere oorzaak, die niet als normale slijtgage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. Bij de beëindiging van deze overeenkomst zal het gehuurde materiaal in dezelfde conditie waarin het verstrekt is en geheel gereinigd weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat het materiaal gebreken vertoont of beschadigd is en/of dat de huurder het materiaal niet of niet voldoende heeft schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie en/of reinigingskosten in rekening te brengen.

Betreffende portable airco’s en ontvochtigers, deze moeten na levering en plaatsing 24 uur stilstaan en mogen pas na deze 24 uur worden aangezet. Het één en ander heeft te maken met het tot rust komen van het aanwezige koelmiddel en het smeermiddel voor de compressor. Indien deze 24 uur rust niet in acht wordt genomen, is de onherstelbare schade aan de compressor van het systeem, voor rekening van de huurder. Deze schade bedraagt de totale aanschafprijs van het betreffende systeem en wordt u in rekening gebracht. Pas nadat deze factuur is voldaan zullen wij opnieuw zorgdragen voor een nieuw systeem die dan per omgaande naar u wordt verzonden.

2.13 Betaling, facturering
De verhuur van materiaal geschiedt à contant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de huurpenningen door middel van een factuur in rekening worden gebracht, moet deze factuur binnen 8 dagen na factuurdatum zijn voldaan, zonder enige korting of compensatie. Het inroepen van een eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele terugvorderingen van de huurder op grond van deze of een andere overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.14 Nakoming van de verplichtingen
Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of een gedeelte daarvan of op de hierbij aan hem in huur gegeven goederen of een gedeelte daarvan, wanneer door huurder surséance van betaling wordt aangevraagd, wanneer huurder in staat van faillissement geraakt, wanneer hij overlijdt, onder curatele wordt gesteld of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn of door het enkel plaatsgrijpen van één der gestelde omstandigheden de verhuurder het recht zijner keuze om zonder nadere sommatie of te vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten, ófwel de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden; zonder tussenkomst van de rechter, en de verhuurde goederen onverwijld weer tot zicht te nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schaden en interesse te vorderen, en onverminderd zijn rechten ingevolge artikel 1302 en 1303 Burgerlijk Wetboek.

2.15 Verplichtingen huur ex art. 15
De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende goederen, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surséance van betaling en onder curatelestelling of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst. Huurder is verplicht aanspraken van derden op het gehuurde materiaal af te wijzen en verhuurder terzake te vrijwaren.

2.16 Wegraken materiaal
Indien de huurder buiten staat is om welke reden dan ook, het gehuurde materiaal aan verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde materiaal, onverkort het gestelde in artikel 2 van deze overeenkomst.

2.17 Geschillen
Alle geschillen daaronder begrepen die geschillen, die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd en vorderingen, die tussen verhuurder en huurder mochten zijn ontstaan, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

2.18 Kosten niet nakoming contant
Ten laste van de huurder komen de werkelijk gemaakte kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, die de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge dit contract nuttig of noodzakelijk mocht achten.

2.19 Wijzigingen

Aanvulling op of wijziging van deze overeenkomst is slechts geldig indien en voorzover schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voorzover zij met bovenstaande bepalingen in tegenspraak zijn.

Deze verhuur voorwaarden zijn opgesteld door Airpur en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Lelystad.

* Wijzigingen en typfouten onder voorbehoud.